Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI

od 15 maja do 19 czerwca 2023r.

  • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 23 czerwca do 13 lipca 2023r.

  • termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty

czerwiec 2023r.

  • egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych - 5 i 6 czerwca od godz. 13:00 (olbowiązują zapisy)
  • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Technikum - termin zostanie podany na stronie szkoły

13 lipca 2023r.

  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lipca 2023r.

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 19 lipca do 21 lipca 2023r.

  • przeprowadzanie badania lekarskiego kandydatów z listy zakwalifikowanych przez NZOZ „Ubezpieczalnia” s.c. ul. Bielska 37, Cieszyn

od 21 lipca do 28 lipca 2023r.

  • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu **

31 lipca 2023r.

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00postępowaniu rekrutacyjnym albo do 18 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2023 r.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).