Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum Sztuk Plastycznych

Zapisz się

Cykl kształcenia: 5 lat

Liceum Sztuk Plastycznych to szkoła dla uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy chcą rozwijać swoje pasje.
Nauka obejmuje kształcenie ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne:

 • historia sztuki,
 • rysunek i malarstwo,
 • rzeźba,
 • podstawy fotografii i filmu,
 • podstawy projektowania,
 • specjalność: techniki graficzne, specjalizacje: projektowanie graficzne, techniki druku artystycznego

co pozwala absolwentom, po zdaniu egzaminu maturalnego, kontynuować naukę na wyższych uczelniach o różnym profilu nie tylko plastycznym.

Na koniec piątej klasy zdaje się egzamin - "broni" się pracę utworzoną w ramach danej specjalności przed komisją egzaminacyjną — po zaliczeniu tego egzaminu uzyskuje się zawód: plastyk.

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części — teoretycznej i praktycznej.

W części praktycznej egzamin polega na prezentacji przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej, w części teoretycznej obejmuje zakres wiedzy historii sztuki.

Zajęcia artystyczne odbywają się w pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, pracowniach komputerowych itp. na terenie szkoły, prowadzone przez doświadczoną kadrę artystów plastyków. Niektóre techniki graficzne, które są trudne do realizacji w szkole, wykonywane są w pracowniach artystycznych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Przeglądy Plastyczne

Uczniowie klas 4 biorą udział w Przeglądach Plastycznych w zakresie: rysunku, malarstwa i rzeźby, organizowanych przez  Centrum Edukacji Artystycznej.

Przeglądy mają na celu dokonanie oceny poziomu kształcenia w przedmiotach artystycznych w zakresie:

 • - rysunku, malarstwa i rzeźby,
 • - umożliwienie prezentacji uczniów,
 • - promocję utalentowanej młodzieży,
 • - wymianę doświadczeń pedagogicznych,
 • - wymianę w zakresie najnowszych tendencji w nauczaniu przedmiotów artystycznych

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

 • Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów ósmej klasy SP, którzy nie przekroczyli 17 roku życia.
 • Aby można było zapisać się do szkoły, trzeba zdać egzamin wstępny. Egzamin wstępny składa się z części praktycznej z zakresu: rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej oraz części ustnej ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych (w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej).
 • Na egzamin praktyczny należy przynieść: legitymację szkolną, blok rysunkowy A3, przybory do rysunku (ołówki, gumka, temperówka), przybory do malarstwa (pędzle, naczynie na wodę, farby plakatowe, akwarele).
 • Jeżeli brałeś udział w konkursach plastycznych, to przynieś potwierdzenie osiągnięć.
 • Jeżeli masz ciekawe prace, które chciałbyś pokazać, zabierz je także na egzamin.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole - czym różnimy się od innych szkół:

 • nauka w małolicznych klasach,
 • kończąc szkołę uczeń uzyskuje zawód plastyka,
 • zajęcia artystyczne są prowadzone przez profesjonalnych artystów plastyków, pracujących na co dzień w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
 • możliwość poznania pracy na podstawie profesjonalnego oprogramowania  stosowanego przez grafików komputerowych,
 • zajęcia w szkole odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny,
 • uczniowie w ramach zajęć odbywają bezpłatne lub częściowopłatne wycieczki przedmiotowe np. z historii sztuki do Warszawy, Wiednia, itp.
 • szkoła zapewnia częściowo materiały plastyczne (podłoża rysunkowe/malarskie oraz narzędzia rysunkowe itp.)
 • organizujemy także zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych czy mających problemy z jakimś przedmiotem (np. z matematyki),
 • zajęcia WF odbywają się na sali gimnastycznej, na basenie pływackim (przy UŚ w Cieszynie), poza tym uczniowie także korzystają z lodowiskasiłowni, fitness, ścianki wspinaczkowej, kręgielni itp.,
 • możliwość uczestniczenia w różnorodnych imprezach związanych ze sztuką na terenie Cieszyna i nie tylko,
 • dla uczniów organizowane są plenery malarskie,
 • możliwość brania udziału w stażach w ramach projektów europejskich organizowanych przez szkołę (wyjazdy zagraniczne),
 • w szkole panuje bardzo miła atmosfera, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje odpowiednie przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów,
 • naszym uczniom poza zajęciami proponujemy także dodatkowe zajęcia z rzemiosła artystycznego.

Serdecznie zapraszamy !

Zapisz się