Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI

od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz.1500.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz.1500.

 • termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

14 lipca 2021r.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22 lipca 2021r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 26 lipca do 28 lipca 2021r.

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.
 • przeprowadzanie badań lekarskich kandydatów zakwalifikowanych - NZOZ „Ubezpieczalnia” s.c. ul. Bielska 37, Cieszyn.

czerwiec 2021r.

 • egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych - termin zostanie podany na stronie szkoły
 • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do Technikum - termin zostanie podany na stronie szkoły

od 23 lipca do 30 lipca 2021r. do godz.15.00.

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu*

2 sierpnia 2021r. do godz.14.00.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 * W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca

od 3 do 23 sierpnia 2021r.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

od 3 do 5 sierpnia 2021r. do godz.1500.

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

5 sierpnia 2021r.

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 do 13 sierpnia 2021r.

 • wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych.

16 sierpnia 2021r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 17 do 20 sierpnia 2021r. do godz.15.00.

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu*

23 sierpnia 2021r.

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.