Magazynier - Logistyk

 Charakterystyka zawodu: magazynier - logistyk

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


Zapisz się

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.

Absolwent w zawodzie magazynier-logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
  2. Przechowywania towarów.
  3. Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.
  4. Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

  1. Bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  3. Język obcy ukierunkowany zawodowo.
  4. Kompetencje personalne i społeczne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk uzyskuje kwalifikacje:

  • SPL.01. Obsługa magazynów.

Uczeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po zdaniu egzaminu z dodatkowej kwalifikacji:

  • SPL.04. Organizacja transportu.

Kształcenie praktyczne: 
zajęcia praktyczne będą odbywały się w zakładach pracy.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
·         firmy logistyczne, produkcyjne, posiadajace różne typy magazynów,
·         sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż,
·         centra logistyczne,
·         prowadzenie własnej działalności gospodarczej- własne firmy handlowe.

W czasie nauki uczeń może zdobyć dodatkowe kwalifikacje z obsługi kas fiskalnych i wózków widłowych.

Wybierz zawód, który da Ci pracę !

Zapisz się