Technik spedytor

 Charakterystyka zawodu: technik spedytor

Zapisz się

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;

2) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

4) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor może podejmować pracę w branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatycznej i telekomunikacyjnej. 

Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Praca spedytora polega na organizowaniu przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

 Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali jedną kwalifikację:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika spedytora. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Zapisz się