Technik BHP

1. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509

Okres nauczania :3 semestry

System nauczania: zaoczny

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji uzyskuje kwalifikację:

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych.
- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Informator o egzaminie zawodowym - technik bhp

Zapisz się