Technik administracji

Technik administracji 334306 

Okres nauczania :2 lata

System nauczania: zaoczny

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji uzyskuje kwalifikację:

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za:

- interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
- przygotowywanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
- posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową,
- redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań, notatek służbowych,
- sporządzanie protokołów, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia.
- prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Informator o egzaminie zawodowym - technik administracji

Zapisz się