Policealne Studium Zawodowe

Policealne Studium Zawodowe

Szkoła dla osób posiadających wykształcenie średnie (nie trzeba mieć matury). Kształcimy w następujących zawodach:

1. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 (szkoła trwa 3 semestry) - kwalifikacja: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych.
- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Informator o egzaminie zawodowym - technik bhp

2. Technik administracji 334306 (szkoła trwa 2 lata) - kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za:

- interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
- przygotowywanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
- posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową,
- redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań, notatek służbowych,
- sporządzanie protokołów, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia.
- prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Informator o egzaminie zawodowym - technik administracji

3. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315 (szkoła trwa 2 lata) - kwalifikacja: Z.3. Ochrona osób i mienia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- organizowania i kierowania działalnością wewnętrznych służb ochrony,
- realizowania zadań z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych.

 

Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższenie sprawności fizycznej.

Perspektywy zawodowe: Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Ukończenie szkoły policealnej oraz uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia uzyskanie licencji II-go stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (bez egzaminu państwowego!). Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Po ukończeniu szkoły jej absolwenci mogą ubiegać się o:
 
- wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Wniosek o wydanie licencji składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, są dyplomy i świadectwa wydane między innymi przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych kształcące w zawodzie pracownika ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną odrębnymi przepisami (podstawa prawna & 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07 sierpnia 1998r. Dz.U. nr 113, poz. 731)
 
- wydanie koncesji wymaganej do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Wniosek o wydanie koncesji składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncesję wydaje się na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję drugiego stopnia ( podstawa prawna art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz.U. nr 114,poz.740)

 Informator o egzaminie zawodowym - technik ochrony fizycznej osób i mienia